call_end 021-22638713

اثر ∆-P چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اثر ∆-P چیست؟

المان زیر که تحت بار جانبی Q  و بار محوری P قرار گرفته است را در نظر بگیرید. . المان تحت اثر بار جانبی Q تغییرمکانی برابر  ∆‌می‌دهد این تغییر مکان سبب به‌وجود آمدن برون محوری برای بار محوری P می‌شود که این برون محوری لنگری به اندازه ∆×Pرا به لنگر اولیه ناشی از بار جانبی(h×Q) اضافه می‌کند.از طرف دیگر لنگر اضافیP(پی دلتا)  خود ایجاد یک تغییر مکان اضافی در المان می‌نماید که این تغییر مکان نیز به نوبه خود اثر(پی دلتا)P-∆و در نتیجه لنگر اضافی جزئی‌تری را ایجاد می‌نماید. واین سیکل مرتبا ادامه خواهد یافت تا زمانیکه جابجایی به تدریج به صفر میل نماید.

P   : بار ثقلی بدون ضریب

 : برش افقی طبقه

  ∆ : تغییرمکان جانبی نسبی طبقه

 

p-delta effect

شاخص پایداری

بررسی اثرP-∆ با استفاده از پارامتری به نام شاخص پایداری صورت می‌گیرد،شاخص پایداری نسبت لنگر ثانویه ایجاد شده برP-∆اثر به لنگر اولیه بر اثر برش است که با θنمایش داده می‌شود.

شاخص پایداری

 

 

 

مطابق بند 3-6 آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتی که شاخص پایداری کمتر از 10 درصد باشد می‌توان از اثرP-∆ صرف‌نظر کردولی اگر شاخص پایداری بیشتر از 10 درصد باشدباید در محاسبات منظور گردد. باید توجه داشت که مقدار شاخص پایداری از مقدار max  تجاوز نکند در این صورت احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید در طراحی آن تجدید نظر شود.

بارهای جانبی 

 

 

 

 

محاسبه برش، لنگرو تغییرمکان

اعمال اثرات P-∆ در سازه منجربه افزایش مقادیر نیروهای داخلی اعم از لنگر و برش و همچنین جابجاییهای جانبی سازه می‌شود.

این افزایش ناشی ازP-∆ با ضریب تشدید بدست آمده از رابطه زیر منظور می‌شود.

 

زلزله


شما میتوانید برای تکمیل این آموزش "روش اعمال اثرP-∆   در نرم افزار ایتبس (ETABS) " را نیز مطالعه کنید.


 

منبع:گروه تحقیق و توسعه  موسسه سرا

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p698
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program