call_end 021-22638713

کنترل و نظارت بر سازمان نظام مهندسی

مهندس مجید جی افرام در خصوص ساختار نظام مهندسی گفت: مهمترین ضرورت ونیاز یک مجموعه دررسیدن به اهداف پیش بینی شده خود،عملکرد درست هریک ازاجزای آن وهماهنگی اجزا با یکدیگر درنیل به تعالی است.علاوه برآن وجود نظارت،کنترل وراهبری سیستم به منظورجلوگیری ازانحراف  هریک ازعوامل ونهایتا کل مجموعه ازجایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: یکی از مهمترین مزیتهای برجسته سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود اهرمهای نظارتی وکنترلی درجهت اصلاح ساختاروجلوگیری ازانحراف این سازمان از اهداف وماموریتهای خود می باشد.

طبق ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،بررسی مسائل مشترک سازمانهای استانها،حل وفصل اختلاف بین ارکان داخلی سازمان استانها وهمکاری با وزارت راه وشهرسازی درامرنظارت بر عملکرد سازمانهای استانها واصلاح خط مشی آنها از وظایف واختیارات شورای مرکزی است.

درماده ۲۶ قانون نظام مهندسی وزارت راه وشهرسازی مجازاست ضمن بررسی عملکرد سازمان استانها توصیه های لازم را بنماید ودر صورتی که به دلیل انحراف ازاهداف سازمان انحلال هریک ازآنها را لازم بداند موضوع رادر هیاتی مرکب از وزیر راه وشهرسازی،وزیردادگستری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح نماید.

طبق ماده ۱۱۵آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه واختیاردارد ضمن نظارت برعملکرد سازمان نظام مهندسی استانها،به منظورحسن جریان اموروحفظ حقوق ،منافع،حیثیت،شئونات حرفه ای واموال سازمان توصیه ها، نظرات وپیشنهادات خود را به آنها ارایه نماید.

جی افرام افزود: در همین راستا وبه منظورافزایش وحدت رویه درعملکرد سازمان استانها و اصلاح ساختاروعملکرد آنها برنامه نظارت بر عملکرداستانها توسط شورای مرکزی وریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستور کار قرار داشته و با جدیت ونظم خاصی در حال انجام است.
دراجرای این برنامه وبا تعیین محورهای لازم وقانونی وبراساس یک زمان بندی مشخص وهدفمند ارزیابی وبازدید سازمان استانها انجام می پذیرد.
دراین حوزه ضمن شناسایی نقاط ضعف وقوت سازمانها، راهکارهای درست وقانونی درجهت پویایی وارتقای سازمانی به آنها اعلام می گردد.

منبع: https://goo.gl/ysbqG8

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران